Husita

O nás

Husitské centrum, o.p.s. navázalo ke konci roku 2003 spolupráci s městskou částí Praha 3, konkrétně s odborem sociálních věcí. Díky této spolupráci vyšlo najevo, že v Praze 3 a okolí se vyskytuje narůstající počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou ohroženy nepříznivou životní situací, či sociální situací rodiny.

 

V únoru 2004 začala terénní práce v ulicích Žižkova (streetwork). Dobrovolníci, pravidelně kontaktovali děti, snažili se s nimi hovořit, nabízeli jim k zapůjčení pomůcky pro volnočasové aktivity. V průběhu této terénní práce se podařilo nakontaktovat mnohé děti a jejich rodiny. Terénní práce pokračuje nepravidelně doposud.

 

V říjnu 2004 se Husitskému centru, o.p.s. díky spolupráci s Náboženskou obcí Žižkov podařilo na Náměstí barikád 1 otevřít Nízkoprahový klub HUSITA.

 

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, se NPK Husita stal státem registrovanou sociální službou: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

 

V roce 2008 zařízení úspěšně prošlo procesem hodnocení kvality České asociace streetwork a stalo se tak členským zařízením asociace.

 

Vedoucí NPK Husita:

Anna Zavřelová
+420 722 228 328
anna.zavrelova@husitskecentrum.cz

 

 

Adresa:

Roháčova 66, Praha 3, 130 00

Otevírací doba:

Po - Pá: 13:00 - 17:00
 

+ Individuální konzultace (po předchozí dohodě)
 

 

V jeden okamžik může být na klubu nejvíce 15 dětí.

 

 

 

Pracovníci NPK Husita

 

Principy služby

NPK Husita realizuje službu na základě principů nízkoprahovosti:

 • Sociální služba je tu zdarma pro lidi, kteří ji potřebují. Klub může využívat každý, kdo patří do naší cílové skupiny.
 • Dbáme na odbornost – pracovníci mají patřičné vzdělání a stále ho rozšiřují.
 • Službu je možno využívat anonymně, není potřeba žádná registrace, ani pravidelná docházka.
 • Jsme diskrétní. Můžeš se nám svěřit – jsme vázáni mlčenlivostí o všem, co nám řekneš, nebo co se jinak dozvíme.
 • Naše otevírací doba je přizpůsobena potřebám dětí a mladých lidí.
 • Můžeš v rámci otevírací doby kdykoli přijít a odejít.
 • Dění na klubu můžeš sám ovlivňovat, uvítáme tvé připomínky a nápady.
 • Uplatňujeme rovnost všech lidí. Respektujeme tvoje hodnoty a postoje.
 • Vždy jednáme v souladu se zákonem.

 

Veřejný závazek

 • ÚVOD

  Žižkov je okrajová část centra velkoměsta Hl.m. Praha s celkovým počtem 71 409 obyvatel (data k r. 2012) žijících na 6,49 km2. Hustota osídlení je tedy 11 206 obyv./km2 a je srovnatelná např. s New Yorkem. Tato městská část se potýká se stejnými problémy jako jiná velkoměsta, které souvisí s vysokou anonymitou prostředí.

   

  Žižkov je poměrně specifický a jeho obyvatelé jsou většinou patriotističtí – „hrdí Žižkováci“ (bývalá dělnická čtvrť s obávanou žižkovskou „galerkou“ – viz rčení „Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni“, vyhlášený kulturní život se spoustou undergroundových barů a hospod, alternativní kultura, velký turistický ruch vč. sex. turistiky, vysoké zastoupení cizinců ze zemí EU i mimo EU). Tradičně byl a je obýván také romskou komunitou, jejíž děti většinou navštěvují ZŠ Havlíčkovo nám., která je z 98% „romská“.

   

  Vzhledem ke specifikům lokality se zde setkáváme s řadou sociálně patologických jevů: pouliční kriminalita (bující v symbióze s desítkami místních zastaváren) a vandalismus, zneužívání alkoholu a drog, gambling, u dětí také záškoláctví a výchovné problémy. Romské rodiny se často potýkají se sociálním vyloučením, nedostatečnými bytovými podmínkami, předlužeností, nízkou kvalifikací a nezaměstnaností.

   

  Tradiční koncept rodiny v postmoderní společnosti je podroben těžkým zkouškám – až 50% rodin se rozpadá. Romské rodiny jsou však zatíženy ještě více, právě díky výše zmíněným alarmujícím jevům. Romské děti a dospívající se tak ocitají v obzvláště složité situaci, neboť podmínky, v nichž žijí a vyrůstají, mohou jen velmi těžko sami ovlivnit. Potřebují proto výraznou a dlouhodobou podporu a pomoc, nejen aby vystoupili z kruhu sociálního vyloučení, ale také během utváření vlastní identnity, kdy se vypořádávají se svým romstvím a s nedůvěrou, odmítnutím až nenávistí majoritní společnosti vůči něčemu, co je jejich bytostnou a nezměnitelnou podstatou, tedy vůči nim samým.

   

 • POSKYTOVATEL
  NPK Husita je nájemcem v objektu Náboženské obce CČSH v Praze 3 – Žižkov (dále jen „NO Žižkov“). S náboženskou obcí rozvíjí NPK Husita aktivní spolupráci (nabídka prostoru pro aktivity NPK Husita, partnerský projekt komunitní zahrady).

  Poskytovatelem sociální služby NPK Husita je Husitské centrum o.p.s., organizace založené v r. 2001 Pražskou diecézí Církve československé husitské. Organizace a její zaměstnanci ctí etické duchovní hodnoty. Služba je poskytována profesionálně a s důrazem na práva z/u dle Standardů kvality sociálních služeb (108/2006 Sb.)

   

 • POSLÁNÍ
  Posláním NPK Husita je pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. Nabízíme bezpečný prostor, základní poradenství, podporu a smysluplné využití volného času. Předcházíme tak rizikovému chování a zmírňujeme jeho negativní dopady. Předáváme etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty k druhému bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a sociální původ. Učíme vztahu a ohleduplnosti ke svému okolí.

   

 • CÍLE
  Naším cílem: je mladý člověk, který:
  •  aktivně rozhoduje o svém životě
  •  využívá volný čas ke svému osobnímu rozvoji
  •  má ukončené vzdělání
  •  je schopen se uplatnit na trhu práce
  •  zná svoji hodnotu, má kladný vztah k sobě samému i ke svému okolí
  •  dokáže si obstarat své osobní záležitosti, naplňovat své potřeby a zvládat životní obtíže společensky akceptovatelným způsobem
  •  dokáže se orientovat v informacích a vhodně s nimi nakládat s důrazem na mediální a internetové prostředí
  •  ví, na koho se může obrátit, pokud má problémy a dokáže pomoc vyhledat.

   

 • CÍLOVÁ SKUPINA
  Služba je poskytována bez rozdílu etnicity všem, kdo se nachází v obtížné životní situaci. NPK Husita se specializuje na práci s romskými zájemci/uživateli (dále jen z/u), kteří v okolí NZDM žijí, chodí do školy a/nebo zde tráví volný čas. Cílová skupina se vyznačuje tím, že propadá sítem běžných sociálních a návazných služeb a nevyužívá nabídku volnočasových aktivit v lokalitě, volný čas tráví často pasivně ve veřejném prostoru.

   

   

  Primární cílová skupina NPK Husita:

  1.Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, které žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

  Specifické obtíže těchto osob:

  Typický uživatel má problémy se školní docházkou (nedostatečné znalosti a prospěch, vysoká absence – často omlouvaná rodiči, segregace Romů na jedné ZŠ). Volný čas tráví často pasivně, obvyklým tématem je nuda, která bývá i spouštěčem rizikového chování (šikana, pouliční kriminalita, vandalismus, již v dětském věku experimentování s alkoholem a drogami, závislost na kouření, předčasný a rizikový sex). Prostředí, v němž uživatelé vyrůstají, bývá nepodnětné a děti trpí důsledky sociálního vyloučení rodiny (chudoba, nízké příjmy rodin, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, nepříznivé bytovné podmínky). Kromě těchto specifických problémů zažívají obtížné životní situace spojené s navazováním prvních partnerských vztahů, volbou budoucího povolání, dospíváním a rodinným prostředím, běžně se také setkávají s předsudky majoritní společnosti a rasismem.


   

  2.  Mladí lidé od 19 do 26 let, kteří žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

  Specifické obtíže těchto osob:

  Vzhledem ke školní neúspěšnosti většiny uživatelů služby je v populaci mladých dospělých vysoká nezaměstnanost, častým jevem je také nelegální práce, kdy bývají zaměstnavatelem mnohdy zneužíváni. Obrovským socioekonomickým problémem je otázka bydlení. Dívky dosahují seberealizace většinou skrze mateřství, otěhotní často poměrně brzy. Mladí muži mají problémy vystoupit z kruhu sociálního vyloučení, kdy si své životní potřeby a potřeby rodiny zabezpečují společensky neakceptovatelným způsobem (kriminalita). Bezvýchodnost jejich sociální situace je často vrhá do apatie, frustraci mnohdy kompenzují zneužíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo násilným chováním.

   

   

  Sekundární cílová skupina NPK Husita:

  Předškolní děti a rodiny z/u. Romské předškolní děti většinou nenavštěvují mateřskou školku a v rodinách nejsou vedeny k rozvoji kompetencí potřebných pro nástup do základní školy. U předškolních dětí je tedy důležitá včasná intervence a navázání vztahu s pracovníky klubu, čímž se zvyšuje jejich sociální adaptabilita, osvojují si nové dovednosti, návyky a pravidla chování.


  V elektronické evidenci Pepa mají předškolní děti přiřazenou značku „Husátko“ a mají status zájemce o službu. Procházejí prvokontaktem, který je přiměřený jejich věku a kognitivním schopnostem.
  Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny (Romové) je pro efektivní sociální práci důležitý vztah se členy komunity a kontakt s rodinami. Rodiče a další blízké osoby mají status návštěvy a jejich pobyt na klubu je možný, pokud tím nejsou omezována práva z/u a v případě, že dodržují stejná pravidla jako z/u.

 • PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  Nízkoprahový klub Husita realizuje službu na základě principů nízkoprahovosti:
  časová a místní dostupnost, právo na anonymní evidenci a bezplatnost.

  Naše hodnoty:

  • Pracovníci odvádějí práci v souladu s metodikou NPK Husita, respektují týmová pravidla i sebe navzájem formou nenásilné a otevřené komunikace. Pro tým NPK Husita je důležitou hodnotou zájem o obor a ochota se dále vzdělávat a profesně se rozvíjet. Důležitým aspektem je také motivace pracovat s cílovou skupinou.
  • Zaměřujeme se na náročnou cílovou skupinu – děti a mladé lidi, s nimiž je obtížné pracovat. Dáváme šanci někomu, kdo ji jinde nedostane. Mnoho z/u svým chováním může ohrožovat sebe, nebo druhé. Naším úkolem je informovat a zmírňovat existující rizika.
  • Zařízení poskytuje službu tak, aby vždy byla zachována práva a důstojnost. Při kontaktní práci uplatňujeme partnerský přístup k z/u, respektujeme jejich volbu a nabízíme individuální podporu. Hledáme potenciál uživatelů a rozvíjíme jejich silné stránky k jejich zkompetentnění.
  • Omezujeme vzájemné negativní hodnocení a předsudky mezi obecní komunitou, veřejností a cílovou skupinou, jsme komunikačním mostem mezi různými skupinami obyvatel v lokalitě. Podporujeme aktivní zapojení se do tvorby občanské společnosti na Praze 3.
  • Snažíme se o nezávislost uživatele na naší službě a sociálních službách obecně.

Dobrovolníci/stáže

 • Zajímá Tě práce s dětmi a mladými lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí?
 • Chceš získat nové zkušenosti?
 • Máš rád/a akci a chceš být stále v pohybu?

 

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu nebo zařízení.

 

Zapojení dobrovolníků může mít různé formy, zapojit se můžete:

 • jako stálý dobrovolník – volnočasové aktivity pro klienty sociálních služeb, administrativní výpomoc, apod.
 • jako dobrovolník při jednorázových akcích – pomoc s organizací akcí pro klienty (výlety, akce, zájmové aktivity pro děti), při sezónních úklidech, atd.
 • jako dobrovolník, který nabízí své odborné znalosti – jednak konzultace pro zaměstnance NPK Husita (např. v oblasti řízení lidských zdrojů, PR, IT atd.), a rovněž konzultace pro klienty (služby právníka, psychologa, lékaře atd.)

 

Jsi-li student/ka sociálního či pedagogického oboru a hledáš kreativní praxi v mladém kolektivu, vyzkoušej si u nás znalosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • kontaktní práce
 • sociální poradenství
 • doučování
 • pomoc v krizi
 • aktivizační činnosti (deskové hry, hudba, tanec, výtvarné dílny, sport,..)

 

Požadujeme věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, motivaci pro práci s cílovou skupinou, samostatnost a spolehlivost.

 

Metody práce a ceník služeb

Naší hlavní metodou je kontaktní práce. Klub je bezpečný prostor, kde se setkáváme – jsme v kontaktu. Můžeš s pracovníky mluvit o čemkoli, ať už na klubu spolu s ostatními, nebo v kontaktní místnosti, kde vás nikdo nebude rušit. Všechny naše služby poskytujeme bezplatně.

 

Skrze kontaktní práci naplňujeme tyto základní zákonem stanovené činnosti:

 1. Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti 0,- Kč
  • Doučování – pomůžeme ti se školou.
  • Aktivizace – můžeš v klubu trávit volný čas a dělat, co tě baví. Pokud nevíš, čím se zabavit, pracovníci ti nabídnou různé aktivity.
  • Situační intervence – reagujeme na to, co na klubu říkáš a děláš.
  • Skupinové aktivity – aktivitě se můžeme věnovat ve skupině.
  • Rozvoj dovedností – pomůžeme ti naučit se nové věci.
  • Individuální plánování – společně pracujeme na tom, co je pro tebe důležité.
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 0,- Kč
  • Kulturní a sportovní akce, besedy na různá témata, výlety, práce se sociálním prostředím.
 3. Sociálně terapeutické činnosti 0,- Kč
  • Poradenství – když si s něčím nevíš sám rady, chceš se něco dozvědět.
  • Práce s krizí – když je ti opravdu mizerně, když se ti děje něco vážného.
  • Práce se skupinou – učíme se jeden od druhého.
  • Individuální plánování – společně pracujeme na tom, co je pro tebe důležité.
  • Nácvik sociálních dovedností – učíme se najít své místo mezi ostatními.
  • Podpůrný rozhovor – povídáme si, u nás najdeš podporu a pochopení, neodsoudíme tě, za to, jaký jsi.
 4. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 0,- Kč
  • Kontakt s rodinoukdyž se doma něco pokazí.
  • Práce s blízkými osobami – pokud chceš, můžeme si promluvit s tím, kdo je pro tebe důležitý.
  • Informační servis – pomůžeme ti vyhledat informace, které potřebuješ.
  • Jednání s návaznou institucí ve prospěch uživatele služby – pokud chceš, promluvíme si s tvým učitelem, kurátorem, pomůžeme ti objednat se k lékaři apod.
  • Doprovod – doprovodíme tě, kam se bojíš, nebo stydíš, pomůžeme ti se domluvit, s kým potřebuješ – třeba s úředníkem na pracovním úřadu, v pojišťovně, na poště, s lékařem…

 

Fakultativní činnosti

 • Akce či činnosti za které se vybírají peníze

Můžete s námi vyrazit na jednodenní výlety či na víkendové pobyty, můžeme vám poskytnout telefon či tisk.

 

 

Základní poradenství 0 ,- Kč

 • Poskytnutí informací osobám v nepříznivé životní situaci, kteří nás o předání informací žádají.


Co nabízíme

 

 • Pomáháme dětem a mladistvým převážně z Prahy 3, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci.
 • Prostřednictvím volnočasových aktivit ( tanec, sport, x-box, stolní hry, ping pong, atd.) se propracováváme k palčivějším tématům, která naše klienty často trápí.
 • Poskytujeme mladým lidem bezpečný prostor, ve kterém mohou být sami sebou.Věříme, že naše práce pomáhá snižovat rizika spojená s dospíváním na sídlišti a v uzavřené komunitě. Do našeho zařízení může zavítat kdokoliv od 6-26 let.

 


Pravidla podávání stížností

Na klubu si můžeš stěžovat, uvítáme také Tvé názory a připomínky. Stížnost můžeš podat u kteréhokoli pracovníka klubu osobně, nebo telefonicky na čísle:
+420 722 228 328

 • Můžeš nám také napsat dopis, nebo email. Kontakty najdeš zde
 • Abychom ti mohli odpovědět, uveď kontakt na sebe.
 • Anonymní podání stížnosti

Pokud se stane něco, o čem nechceš mluvit, ale chceš, abychom to věděli, můžeš to také napsat na papír a ten hodit do schránky na stížnosti. Tužky a papíry najdeš vedle schránky. Nemusíš se podepisovat, když nechceš.


Pokud nechceš, abychom věděli, kdo si stěžuje, tak se pod stížnost nemusíš podepisovat nebo můžeš říct kamarádce, kamarádovi nebo někomu z rodiny, aby si stěžoval místo tebe.


Odpověď bude zveřejněna na nástěnce u počítačů. Bude tam viset měsíc, aby sis ji mohl přečíst, pak ji uložíme do archivu stížností.
Všechny stížnosti projednáme na poradě a odpovíme na ně nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení stížnosti.

 

Odvolání

Pokud s vyřízením stížnosti nebudeš souhlasit, můžeš podat odvolání. Odvolání se podává vždy písemně do 15 dnů ode dne vyřízení stížnosti. Podat ho můžeš v tomto pořadí, nejvyšší instancí je ombudsman.

 • vedoucí klubu Mgr. Anna Zavřelová
 • ředitelce organizace Mgr. Lucii Haškové
 • dozorčí radě Husitského centra, o.p.s.
 • pražskému biskupovi CČSH
 • České asociaci streetwork
 • Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi - Stanislav Křeček).

 

Tanec nás baví

 • Projekt Tanec nás baví podporuje taneční aktivity dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Cílem je jejich aktivní angažovanost, profesionálnější vhled do taneční tématiky, prohloubení teoretických a praktických dovedností a vrácení nabytých poznatků do své komunity.
 • Tanec a další aktivity s ním spojené pomáhají dětem a mladým lidem rozvíjet jejich talent, učit se disciplíně, trávit smysluplně a tvořivě svůj volný čas a umění domluvit se mezi sebou a s lektorem/kou.

 

 

Zvol si svou cestu

 • Cílem projektu je nabídnout dětem a dospívajícím z oblasti Prahy 3 alternativu k pasivnímu trávení volného času v ulicích a obchodních centrech.
 • Naším cílem je mladým lidem zprostředkovat zážitek sportovní aktivity, smysl pro fair play hru bez násilí, kolektivní spolupráci a seznámení se s různými druhy sportů.

 

 

Zažij prázdniny jinak 

 • Cílem projektu je nabídnout dětem a dospívajícím z oblasti Prahy 3 alternativu k pasivnímu trávení volného času v ulicích a obchodních centrech v době letních prázdnin v podobě příměstského táboru.
 • Projekt je primárně zaměřen na skupinu dlouhodobých uživatelů NZDM Nízkoprahového klubu Husita, ale i novým zájemcům o službu, a zároveň mladým lidem z jinak sociálně vyloučených rodin (cizinci, děti z disfunkčních rodin, z ubytoven a podobně). Tito mladí lidé ani jejich rodiny často nemají zdroje k tomu, aby se účastnili příměstských táborů z komerční sféry, a to jak zdroje materiální, tak sociální.
 • Projekt je zaměřený primárně na mladší děti (6-10 let), kteří díky nízkému věku nemůžou či nejsou schopni se účastnit výjezdů mimo Prahu, je tedy pro ně příměstský tábor dostupnější.

Všechny výše jmenované projekty probíhají díky laskavé a pravidelné podpoře městské části Prahy 3. 

Pracovníci

 

 

Spolupráce

 

Podporují nás

Městská část Praha 3

Magistrát hl. m. Prahy

Husitská církev

žižkův sbor

Žižkovská NZDM

Klub Beztíže

Klub R-Mosty Žižkov

Spolupráce v oboru

Česká asociace streetwork

Župan

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Studijní praxe

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

 

Tanec

Ponec - divadlo pro tanec

 

 

Projekt Společně a odborně v Praze

 

logo OPZ

 

Naše organizace prostřednictví NPK Husita sociální služby je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Přečtěte si také

Střípky Husitího léta

Pátek, Říjen 1, 2021

Prázdniny s Husitou byly letos pestré, plné nezapomenutelných zážitků, dlouhých letních večerů, hudby, smíchu a drobných radostí.

Už v říjnu! Pečeme s komunitou

Úterý, Září 13, 2022

Podzim se nezadržitelně blíží a co neodmyslitelně patří k jeho chladným dnům je dobré jídlo které nás zahřeje na duši i na těle.

Víkendovka s Beztíží

Středa, Červenec 13, 2022

Odvahu opustit své známé a bezpečné město a odjet na víkendový pobyt v Mšeně měli účastníci květnové víkendovky.

Přijďte se seznámit!

Neděle, Květen 22, 2022

Není nám to jedno!

 

Úsměv boří bariéry

Pondělí, Březen 21, 2022

Navzdory radostem, které jsme s našimi klienty zažívali první měsíce roku jsme nebyli slepí ani k nově nastalým událostem ve světě.

Vyšívání s Markétou

Úterý, Březen 8, 2022

Pondělní klub pro děti a mládež byl omotaný bavlnkami. Paní Markéta se přišla s dětmi podělit o svou vášeň a naučit je něco ze svého umění.

Bruslení proti trudomyslnosti

Středa, Březen 31, 2021

Sezóna ledových ploch a bruslení je zase tady a my jsme si ji nemohli nechat ujít.

Posti se

Úterý, Březen 8, 2022

V úterý 6.3. 2022 proběhla tradiční romsko-česká bohoslužba. Tématem k zamyšlení bylo postní období.

Patron pro Romea

Úterý, Únor 8, 2022

Romeo je pro nás už trochu jako rodina, do našeho nízkoprahového klubu Husita dochází téměř 5 let a využil už mnohých možností k rozvoji svého kyta

Tisková zpráva: Rekonstrukce žižkostela

Pondělí, Prosinec 20, 2021

Vyjádření k probíhající reknostrukci budovy kostela CČSH na Žižkově.

Ředitelka služeb, rodinný terapeut

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 • Psychosociální vědy + teologie HTF UK
 • Psychoterapeutický výcvik: MOVISA 6 - Transformační systemická terapie
 • Certifikát rodinného a systemického terapeuta dle kvalifikačních kritérií SOFT
 • Roční výcvik: Posilování kompetencí pracovníka v pomáhající profesi
 • Roční výcvik: Lektor Jógy - dle MŠMT trenér 2. třídy
 • Kurzy:
  Rodinné rekonstrukce (pravidelně od r. 2017), Práce s rodinnými mapami, Hypnóza 1,2,3, Mindfulness, Sandtray, lektorský kurz jógy - Ing. Dalibor Štědronský, Ucelený základ facilitace - Edutica

 

Členka České asociace pro psychoterapii (ČAP), členka rady Společnosti transformační systemické terapie ČR a členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT).

 

 

Něco o mně

Věřím tomu, že vše, co utváří naše “já", je vetkáno do živé krajky 100 miliard nervových buněk, které tvoří naši vnitřní krajinu a vypráví příběh našeho života...  Mým posláním je doprovázení Člověka krajinou vnitřní, pomoci mu porozumět příběhům z minulosti a společně hledat nové cesty pro příběhy budoucí.

 

Při své práci s klienty ráda využívám například rodinné mapy, sochání s tělem i okolními předměty, řízené imaginace, mapování zdrojů, práci se sebeúctou, nebo i práci s dechem, mindfulness a další terapeutické techniky.

 

Nabízím párovou terapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii a individuální terapii.

Na terapii je možné pro klienty VZP(111), ZPMV(211) a ČPZP (205) uplatnit příspěvek na terapeutické služby poskytovaný pojišťovnou.

Naleznete mne v seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky.

http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti/437-haskova-lucie

ČAP

VZP

 

Provozní ředitelka, Dramaterapeut - DVT, Koordinátor rekonstrukce

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 • 2020 - Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu
 • 2017 – 2020 – Dramaterapeutický výcvik v metodě DvT, zakončený akreditací Asociace dramaterapeutů (730 hodin)
 • VŠ UK HTF – obor obor učitelství

 

 

Něco o mně

V organizaci jsme začala pracovat jako dobrovolník v roce 2007, přes kontaktního pracovníka, vedoucí nízkoprahové služby Husita, pracovníka v poradně jsem se nakonec usadila na pozici provozního ředitele Komunitního centra Žižkostel.


Nyní se věnuji převážně rekonstrukci budovy sboru, kde jsme sídlili a kam se doufám zase brzovrátíme.


V roce 2019 jsem ukončila čtyřletý sebezkušenostní výcvik, od té doby také pracuji s rodinami v rámci rodinného poradenství a s jednotlivci na individuálních terapiích.

 

 

 

HR, PR, OK Poradna

0
0
0
0
0
0
1
0
1

Vzdělání

 •  VOŠ Dorkas sociální a teologická v Olomouci, obor sociální a diakonická práce
 • Frekvantnantka terapeutického výcviku v systemické transformační terapii MOVISA

 

Něco o mně

Mám ráda kreativní a různorodou práci. Baví mě moment, kdy do sebe všechno zapadne a lidé jsou najednou schopni se na věci dívat novýma očima. Ve zbytku času tvořím, maluju, věnuju se grafickému designu, tetuju a v poslední době si hraju s designem a dřevem.

Vedoucí NPK Husita, kontaktní pracovnice NPK

1
1
0
0
0
0
0
0
0

Studium

 •  VŠ UK HTF – magisterský obor charitativní a sociální práce
 • Absolventka sebezkušenostního výcviku: Kompetence ke kontaktní práci
 • Probíhající studium Transkulturní komunikace, Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové

 

Něco o mně

V organizaci se zaměřuji hlavně na práci s dětmi a mladistvými a jako vedoucí zodpovídám za chod NPK Husita. V osobním životě ráda cestuji a trávím čas v přírodě se svým pejskem.

 

Kontaktní pracovnice NPK, Sociální poradenství OK poradna

1
0
0
0
1
0
1
0
0

Studium

VŠ Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty – obor charitativní a sociální práce

 

Něco o mně

V organizaci se zaměřuji zvláště na sociální poradenství osobám v tíživé životní situaci, aktivizaci - doučování dětí i seniorů. Mé další povolání je duchovní Církve čs. husitské.

Zájmy: cestování, chov zvířat, příroda, sběr bylinek, vaření

Pracovnice v sociálních službách, lektorka volnočasových aktivit

1
1
0
0
1
1
0
0
0

Něco o mně

V NKP Husita pracuji od roku 2019 jako volnočasová lektorka a  pod projektem Potravinová Pomoc.

Volný čas ráda trávím se svojí rodinkou.

Farář

1
0
0
1
0
0
0
0
0

povídání

Terapeut, kontaktní pracovník OK Poradny se zaměřením na finance

0
0
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ

 • Bc. Sociální práce zaměřena na komunikaci a aplikovanou psychoterapii – PVSPŠ
 • Frekventantka psychodynamického terapeutického výcviku (4/5) - PVSPŠ
 • Relaxační techniky a techniky zvládání stresu – PVŠPS
 • Intuitivní imaginace a síla záměru – PVŠPS
 • Autogenní trénink – PVŠPS
 • Akreditovaný kurz práce se zadluženým klientem – Institut prevence a řešení předlužení

 

 

NĚCO O MNĚ

 

Věřím v sílu každého člověka, jeho samouzdravovací schopnosti a v to, že nakonec vše dopadne tak jak si přejeme.

 

Při práci se svými klienty v přítomném okamžiku je mi vlastní empatie, akceptace, napojení, zrcadlení a objasňování. Skrze pochopení, změny vztahu k sobě samému, uvědomění si sami sebe je možné vést plnohodnotný život tak jak to cítíme a beze strachu. Dle potřeb klienta využívám terapeutické techniky jako práce s dechem, silou záměru, autogenní trénink, relaxační techniky, řízené imaginace, arteterapii atd.

 

Mimo jiné pracuji v organizaci jako sociální poradce v oblasti předlužení a exekucí, poradenství v oblasti vzdělávání práce s rodinným rozpočtem, hospodaření v domácnosti, finanční gramotnosti dětí i sociální terapií.

Sociální pracovnice, vedoucí komunitního terénu

1
1
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ

 • Bc. Husitská teologická fakulta obor sociální pedagogika
 • frekventantka sebezkušenostního terapeutického výcviku TRASA

 

NĚCO O MNĚ

 

S Husitským centrem spolupracuji již od roku 2010. Několik let jsem působila jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Dále jsem zastávala roli sociální pracovnice v poradně pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dnes se mimo výše zmíněné zaměřuji na terénní práci na Praze 3.

Líbí se mi postupný komunitní a generační přesah působení Husitského centra na Praze 3 a jsem ráda, že můžu být u toho. 

Kontaktní pracovník NPK Husita, Koordinátor programu NPK Husita

1
0
0
0
0
0
0
0
0
 • Probíhající studium - Husitská teologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce

 

V NPK Husita pracuji od roku 2021 na pozici pracovníka v sociálních službách. Mám 7 let zkušeností s vedením turistického oddílu pro děti a mládež (volnočasové aktivity, výjezdy, tábory, koordinace projektů, vymýšlení programu). Mezi mé záliby patří tramping, vaření, hraní na kytaru, šití a další ruční práce.