OK poradna

O nás

Společně se rozvíjíme, společně pomáháme

OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce s preventivním přesahem.

Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha. Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3. Činnost poradny je  financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma.

V roce 2021 byl schválen navazující projekt EU, který pokračuje v rozvíjení výše popsaných činností a nově se zaměřuje na rozvíjení práce a metodiky s peer pracovníky. V roce 2021 byl projekt komunitní poradny podpořen z grantového a podpůrného fondu Prahy 3.

 

Nabízíme

 • Pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích
 • Pomoc při vyřizování žádostí
 • Doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
 • Pomoc při řešení bytové situace
 • Individuální, párové, rodinné terapie
 • Terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití
 • Seberozvojové skupinové aktivity
 • Terénní služby

 

Provozní doba :

Pondělí: 13:00 - 17:00 -> Otevřená poradna

Úterý: 9:00 -17:00 -> Objednané konzultace

Středa: 10:00 - 17:00 -> Otevřená poradna

Čtvrtek: 9:00 -17:00 -> Objednané konzultace

Pátek: 9:00 -15:00 -> Objednané konzultace

 

Pro objednání na konzultace prosím volejte na tel.: +420 720 216 906 nebo +420 605 860 906

Sociálně-právní ochrana dětí

Podporujeme bezpečný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

Od roku 2020 je organizace držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zák. 359/1999 v tomto rozsahu:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících spéčí o dítě /§11, odst. 1 pís m. a)/.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31a 32].

 

Komu jsou naše služby určeny:

 • Rodiny pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a okolních lokalit.
 • Rodiny, které se ocitly v životně nepříznivé situaci.

 

Co nabízíme:

 • Sociální podpora

  Pomáháme zajišťovat sociální stabilitu rodiny pro její další růst a rozvoj!

  Poskytujeme rodinám, které se ocitly v životně nepříznivé situaci. Pomoc klientům při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu. Spolupracovat zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy. Po domluvě poskytujeme právní konzultace.

 • Rodinné a párové poradenství

  Podporujeme kvalitní vztahy v rodině.

  Poskytujeme párovou a rodinnou terapii. Individuální terapie pro podporu sociálních vztahů v rodině pro klienty, jejich příbuzní nechtějí nebo nemohou se účastnit párové či rodinné terapie. Pracujeme v rámci rodinné terapii v Modelu růstu Transformační systemické terapie V. Satirové.

  Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je Mgr. Lenka Ságnerová

  Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii.

 • Podpůrné, růstové skupiny

  Nejsme v tom sami. Nalezněte inspiraci a třeba i přátele.

  Zaměřené na témata výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, život v komponované rodině (ošetření vztahu s nevlastními dětmi, ošetření nevlastních sourozeneckých vztahů, ošetření vztahů biologických rodičů vůči nové komponované rodině), rozvod, zdraví a životní styl, e-learning, spiritualita, práce se stresem, práce s emocemi, ženská témata - témata budou vyhlášeny (web, facebook, osobní nabídky při konzultacích a budou spuštěny dle naplnění minimální kapacity skupiny – 5 zájemců). Mohou být vyhlášeny i další témata dle aktuálních zakázek klientů.

 • Komunitní terén

  Mapujeme rodiny v krizi

  Napojování potřebných rodin na služby OK poradny - zajištění bezpečí a důvěry potřebnou pro další hlubší práci. Dále asistence, doprovody.

 • Zážitkové projekty

  Pečujeme o vztahy společným zážitkem

  • poznávací výlety po Praze (3 x za rok)
  • kulturní akce (4 x za rok)
  • rodinné výlety (3 x za rok) a rodinné dny (1x měsíčně)
  • joga pro rodiče (1 x týdně
  • Romský tanec pro děti (2 x týdně)
  • Romský tanec pro rodiče (1 x týdně)
 • Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí

  Potravinová pomoc pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bez práce nejsou koláče!

  Hmotná podpora pro ty, kteří se pravidelně účastní našich nabízených programů. Po domluvě může získat potravinovou pomoc i rodina v akutní krizi.

 • Případové konference

  Hledáme řešení problému s dalšími odborníky.

  Účast na pozvání třetích institucí a v případě potřeby organizovat, svolávat a facilitovat případové konference ve prospěch klientů OK Poradny.

 

Naleznete nás na adrese

Nám. Barikád 1
Praha 3, 130 00

 

Pověřené osoby:

 

Sociální poradenství

V poradně pracuje řada zkušených sociálních pracovnic, některé z nich vyšli přímo z místní komunity a mají tak k lidem, kteří k nám přicházejí lidský přístup. Naše práce si zakládá na důvěře, otevřenosti a velkém přehledu v nepřehledném světě.

 

Pracovníci

 

 

Potravinová pomoc

Ve spolupráci s potravinovou bankou jsme začali poskytovat pravidelnou potravinovou pomoc rodinám, se kterými dlouhodobě pracujeme na jejich situaci v rámci projektu komunitní OK Poradny zřizované Husitským centrem o.p.s.  V projektu je prostor pro zapojení deseti žen, které kromě potravinové pomoci docházejí pravidelně na konzultace s pracovníky centra, jsou jim také nabízeny odborné terapeutické služby a účastní se podpůrné růstové skupiny, která se koná jednou měsíčně. Zapojení do projektu je dobrovolné, ale je podmíněno aktivní účastí na společných aktivitách.

 

Doba poskytování potravin je šest měsíců. Během této doby jsou zapojené účastnice vybaveny schopnostmi, znalostmi, ale také podporou ze strany komunity k tomu, aby byly schopny si základní potraviny dlouhodobě obstarat samy za využití veškerých dostupných zdrojů.  Potravinová pomoc je poskytována dvakrát měsíčně a do účasti na projektu se může přihlásit kdokoli. O poskytnuté podpoře rozhoduje multidisciplinární tým a o zařazení do projektu nebo na čekací listinu jsou žadatelé informováni v co nejkratší době.

 

Pracovníci

 

 

Psychoterapie (neklinická)

Naše služby:

Individuální terapie

Jedná se o nejrozšířenější formu terapie. Protože se jí účastní dva lidé (terapeut a klient), je také ozačována jako dyadická. Při individuální terapii dochází ke vzájemné komunikační výměně mezi terapeutem a klientem, která vede ke společnému cíli, kterým je účinná pomoc klientovi.

V individuální terapii může terapeut a klient pracovat slovem, obrazem či akcí. Pracovat slovem znamená, že proces sebezpozvání či porozumění životní situaci a různým dalším souvislostem se děje prostřednictvím rozhovoru. Pracovat obrazem, znamená, že důraz je položen na představivosti - imaginaci či asociování. Pracovat akcí znamená, že tarepeut a klient jsou akční a hrají role, sochají tělem či předměty nebo třeba tančí či malují.

Sezení probíhá v domluveném intervalu (nejčastěji 1x týdně) po dobu několik měsíců či několik let. Délka jednoho sezení je 60 minut. 

Na rodinnou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Párová terapie

Párová terapie je proces, jehož cílem je obnovení souladu mezi partnery. V triádě terapeut - partner - partnerka (též i partner - parnter či parnterka - partnerka) zkoumají různé neshody, psychosomatické obtíže, krize apod. a společně hledají východiska. Párová terapie je metodou volného povídání ale po domluvě a souhlasu všech zúčastněných,  může tridáda pracovat formou psychodramatu (hraní rolí), socháním s těly či předměty stejně jako tancem či malováním.

Sezení probíhá v domluveném intervalu po dobu, na kterou se pár domluví s terapeutem. Délka jednoho sezení je 60 minut.

Na párovou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Rodinná terapie

Při rodinné terapii se pracuje s rodinou jako celkem. Stejně jako může onemocnět naše tělo mohou onemocnět také naše vztahy - s partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými. V rodinném systému může trápení poškodit jednotlivce ale také celou rodinu. To se pak může projivit na duši a na těle.

Rodinná terapie probíhá v sezeních nejlépe s celou rodinou ve frekvenci 3 - 4 týdny dle domluvy. Během procesu se mohu domlouvat různé formace členů rodiny, které se ukáží jako učitečné (např. příští sezení bude prostor pro vztah mámy a dcery). Délka sezení je 60 minut. Na rodinné terapii může být přítomen jeden terapeut ale také dva koterapeuti. Vše závisí na domluvě a dostupné kapacitě terapeutů.

Rodinný terapeut chodí metaforou řečeno na takzvané "návštěvy" do rodinného systému, kde na každého člena rodiny pohlíží jako na rovnoceného a v jeho problémech hledá souvislosti se současným fungováním  jeho rodiny.

Na rodinnou terapii můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven VZP 111, ČPZP 205, MV 211, RBP 213 a ZPŠ 209.

Máte-li zájem o individuální, párovou nebo rodinnou terapii, neváhejte nás kontaktovat na čísle 605 860 906 pro více informací či objednání termínu.

Skupinová terapie

V současné době probíhají podpůrné skupiny v rámci projektu EU Komuitní centrum Žižkostel a Potravinová pomoc. Pokud byste však hledali terapuety pro vedení skupin (dětských i dospělých) či facilitace, neváhejte nás kontaktovat na čísle 605 860 906.

 

Způsoby práce

Transformační systemická terapie V. Satirové - komplexní terapie využívaná při práci s jednotlivci, páry, rodinami i skupinami. Jde o zážitkovou terapii, zaměřenou primárně na vnitřní změnu klienta, která má pak vliv na jeho mezilidké vztahy. Jde o terapii zážitkovou, systemickou, pozitivně orientovanou a zaměřenou na změnu. Důležitou roli při ní hraje osobnost terapeuta a je kladen důraz na zvýšení sebeúcty klienta (hvězdy), posílení jeho schopnosti se samostatně rozhodovat (brát věci do svých rukou), přijetí zodpovědnosti a kongruenci (soulad se sebou, s druhými a se světem).

Dramaterapie - jedná se o  expresivní metodu terapie, metodicky vycházíme ze směru DvT (Develepmental transformations - Vývojové transformace). Tato terapie pracuje zážitkovou a živou formou, skvělá je pro ty, kterým se nechce jen povídat, tady za vás mluví vaše tělo. Cílem je redukce vnitřního napětí,  zvýšení odolnosti vůči stresu a zátěţi,  zlepšení sebevědomí a sebehodnocení socializace, zvýšení frustrační tolerance a harmonizace osobnosti.
 

Odborným garantem poradenských terapeutických služeb je Mgr. Lenka Ságnerová
Nejsme zdravotnické zařízení. Neposkytujeme klinickou psychoterapii. Pracujeme pod supervizí a mentoringem.

Ceník

 
  Plně dotované ceny
(měsíční příjem do 15 tis.)
Částečně dotované ceny
(měsíční příjem do 25 tis.)
Plná doporučená cena
(měsíční příjem nad 25 tis.)
Individuální terapie 0 400 900
Párová terapie 500 1000
Rodinná terapie 600 1100
Skupinová terapie 300 400
     

Ceny jsou platné od 1. 1.2024

 

Psychoterapeuti

 

 

Komunitní terén

V komunitním terénu monitorujeme lokalitu Prahy 3, ubytovny, sociálně vyloučené lokality, místa nemísta. Komunitní terén je tu pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním vyloučením, pro ty kteří jsou z jakéhokoliv důvodu v situaci, kdy i vyhledat pomoc může být nepřekonatelnou překážkou.Jsme tu pro ty, kteří se v systému služeb nevyznají a někdy ani netuší, že je tu někdo, kdo je může při cestě z nelehké situace doprovázet.

 

Pracovníci

 

 

Podporují nás

 

Abychom mohli naše služby poskytovat všem a bez rozdílu a dělat je tak přístupnější široké veřejnosti, využíváme podpory Evrospké Unie a městské části Praha 3.

 

 

 

 

Praha 3

 

 

 

 

logolinkOPPPR

Přečtěte si také

Mezinárodní den žen

Pondělí, Březen 11, 2024

K mezinárodnímu dni žen jsme ve spolupráci tří organizací 

Co se děje v Žižkostele

Pátek, Duben 5, 2024

Ve čtvrtek 4.4. nás navštívila romská spisovatelka Iveta Kokyová. Povídala o svém životě, pracovní kariéře.

Projekt České asociace streetwork - case management

Středa, Březen 31, 2021

Tým NPK Husita se zapojil do projektu České asociace streetwork- case management.

Komunitní setkání s Jožkou Mikerem

Pondělí, Únor 12, 2024

Srdečně Vás zveme na první komunitní setkání v rámci projektu EU. Romskou osobnost, kterou jsme pozvali je známý romský aktivista Jožka Miker.

Střípky z letošního tábora

Úterý, Září 12, 2023

Tento rok jsme se vydali do Mladějova, malebné vesničky obklopené přírodou. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme náš čas využili na sto procent.

Interkulturní pracovník v NZDM Husita

Pondělí, Září 11, 2023

Zažij prázdniny jinak

Pátek, Červenec 14, 2023

       Ve dnech 10.7. až 14.7. proběhl v rámci nízkoprahového klubu Husita příměstský tábor. Program byl pestrý a nebyla nouze o nové zážitky.

Víme kde žijeme!

Čtvrtek, Červen 22, 2023

Praha sice není jenom most a hrad, ale někdy není na škodu, prozkoumat město, ve kterém žijeme očima turistů.

Začátek roku v NZDM Husita

Pátek, Květen 5, 2023

Po novém roce jsme vyrazili bruslit na Gutovku. V březnu jsme pro mladší klienty uspořádali přespávačku v klubovně skautu.

Velikonoční komunitní odpoledne

Pondělí, Duben 10, 2023

Jak jinak oslavit Velikonoce než v širokém kruhu naší milé žižkovské komunity?

Ředitelka služeb, Rodinná terapeutka

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání:

 • Psychosociální vědy + teologie HTF UK
 • Psychoterapeutický výcvik: MOVISA 6 - Transformační systemická terapie
 • Certifikát rodinného a systemického terapeuta dle kvalifikačních kritérií SOFT
 • Roční výcvik: Posilování kompetencí pracovníka v pomáhající profesi
 • Roční výcvik: Lektor Jógy - dle MŠMT trenér 2. třídy
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 
 • Integrativní výcvik v rodinné terapii (IVT 2024) - Anima - výcvik započat v lednu 2024, předpokládané ukončení 2028
   
 • Kurzy:
  Rodinné rekonstrukce (pravidelně od r. 2017), Práce s rodinnými mapami, Relaxační hypnóza modul 1-5, Mindfulness, Sandtray, lektorský kurz jógy - Ing. Dalibor Štědronský, Ucelený základ facilitace - Edutica

 

Něco o mně:

Mám ráda pohyb, přírodu, rodinu ať tu svojí, tak i tu vnější... Jsem mamka dvou dětí, mám jednoho psa, jednu kočku a jednoho partnera... Když se nevěnuji péči o rodinu nebo nejsem v práci, ráda cvičím jógu, tancuju nebo jen tak jsem. Dostala jsem se už také do věku, kdy jsem nejvíce šťastná při zahradničení... když jsem v kontaktu se zemí, rostlinami, různými hmyzy a zvířátky.

 

Věřím tomu, že vše, co utváří naše “já", je vetkáno do živé krajky 100 miliard nervových buněk, které tvoří naši vnitřní krajinu a vypráví příběh našeho života...  Mým posláním je doprovázení Člověka krajinou vnitřní, pomoci mu porozumět příběhům z minulosti a společně hledat nové cesty pro příběhy budoucí.

Při své práci s klienty ráda využívám například rodinné mapy, sochání s tělem i okolními předměty, řízené imaginace, mapování zdrojů, práci se sebeúctou, nebo i práci s dechem, mindfulness a další terapeutické techniky.

 

Nabízím párovou terapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii a individuální terapii.

Na terapii je možné pro klienty VZP(111), ZPMV(211) a ČPZP (205) uplatnit příspěvek na terapeutické služby poskytovaný pojišťovnou.

Naleznete mne v seznamu akreditovaných rodinných a systemických terapeutů České republiky (SOFT)

http://soft-zs.cz/akreditace/terapeuti/437-haskova-lucie

Dále také na seznamu akreditovaných psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii (ČAP) Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Adresář (czap.cz)

ČAP

VZP

 

1
0

Provozní ředitelka, Dramaterapeut - DVT, Koordinátorka rekonstrukce Žižkostela

0
0
1
0
0
0
1
0
1

Vzdělání:

 • 2020 - Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu
 • 2017 – 2020 – Dramaterapeutický výcvik v metodě DvT, zakončený akreditací Asociace dramaterapeutů (730 hodin)
 • VŠ UK HTF – obor obor učitelství
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 

 

Něco o mně:

V organizaci jsme začala pracovat jako dobrovolník v roce 2007, přes kontaktního pracovníka, vedoucí nízkoprahové služby Husita, pracovníka v poradně jsem se nakonec usadila na pozici provozního ředitele Komunitního centra Žižkostel.


V roce 2019 jsem ukončila čtyřletý sebezkušenostní výcvik, od té doby také pracuji s rodinami v rámci rodinného poradenství a s jednotlivci na individuálních terapiích.

 

 

 

0
0

Vedoucí NZDM, Kontaktní pracovnice NZDM

1
1
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • VŠ UK HTF – magisterský obor charitativní a sociální práce
 • Absolventka sebezkušenostního výcviku: Kompetence ke kontaktní práci
 • Probíhající studium Transkulturní komunikace, Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

Něco o mně:

V organizaci se zaměřuji hlavně na práci s dětmi a mladistvými a jako vedoucí zodpovídám za chod NZDM Husita. V osobním životě ráda cestuji a trávím čas v přírodě se svým pejskem.

 

Sociální pracovnice OK Poradny a EU projektu

1
0
0
0
1
0
1
0
0

Vzdělání:

 • VŠ Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty – obor charitativní a sociální práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník
 • Pověřená osoba k sociálně právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 

 

Něco o mně:

V organizaci se zaměřuji zvláště na sociální poradenství osobám v tíživé životní situaci, aktivizaci - doučování dětí i seniorů. Mé další povolání je duchovní Církve čs. husitské.

 

Zájmy:

cestování, chov zvířat, příroda, sběr bylinek, vaření

1
0

Pracovnice v sociálních službách, peer pracovnice EU projektu

1
0
0
0
1
1
0
0
0

Vzdělání:

 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pracovník v sociálních službách

Něco o mně:

V NZDM pracuji od roku 2019 jako volnočasová lektorka a v roce 2021 jsem absolvovala rekvalifikační kurz na pracovnici v sociálních službách.

Podílím se také na projektu Potravinová Pomoc.

Volný čas ráda trávím se svojí rodinou.

1
0

Farář, Kontaktní pracovník NZDM

1
0
0
1
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník 

Kontaktní pracovnice NZDM, psychoterapeutka ve výcviku

1
1
0
0
1
0
0
0
1

VZDĚLÁNÍ:

 • Bc. Husitská teologická fakulta obor sociální pedagogika
 • frekventantka sebezkušenostního terapeutického výcviku TRASA
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

NĚCO O MNĚ:

 

S Husitským centrem spolupracuji již od roku 2010. Několik let jsem působila jako kontaktní pracovník v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Dále jsem zastávala roli sociální pracovnice v poradně pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dnes se mimo výše zmíněné zaměřuji na terénní práci na Praze 3.

Líbí se mi postupný komunitní a generační přesah působení Husitského centra na Praze 3 a jsem ráda, že můžu být u toho. 

Kontaktní pracovnice NZDM, Koordinátorka programu NZDM

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Probíhající studium - Husitská teologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pracovník v sociálních službách

 

Něco o mně:

V NPK Husita pracuji od roku 2021 na pozici pracovníka v sociálních službách. Mám 7 let zkušeností s vedením turistického oddílu pro děti a mládež (volnočasové aktivity, výjezdy, tábory, koordinace projektů, vymýšlení programu). Mezi mé záliby patří tramping, vaření, hraní na kytaru, šití a další ruční práce.    

Odborná asistentka, sociální pracovnice EU projekt

1
0
1
0
0
0
0
0
0

Vzdělání :

 • Bc. Sociální pedagogika
 • Mgr. Sociální a charitativní práce
 • Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce
 • Kvalifikace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální pracovník

 

Pracovní zkušenosti : 

 • Práce s dětmi s ADHD
 • Lektorka lyžařských výcviků
 • Táborový vedoucí a zdravotník

 

Něco o mně :

Pracuji od roku 2014 v Husitském centru o.p.s. . Zde jsem nastoupila jako kontaktní pracovnice do NZDM Husita a rostla společně s organizací. Ze sociální pracovnice se stala zahradnice, ze zahradnice kuchařka, z kuchařky administrativní pracovnice. Miluju tu nezastavitelnou změnu, která tady stále probíhá a je tak přirozená.

 

Současná situace :

Rodičovská dovolená, spojená s částečným úvazkem .

1
0

Interkulturní pracovník NZDM, komunitní pracovnice EU projektu

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 • Bakalářský titul v oboru psychologie

 • Kurzy arteterapie

 

 

Něco o mně:

 

V NPK Husita pracuji na pozici interkulturní pracovnice od roku 2023. Podporuji dětí a mládež, jenž jsou migranty z Ukrajiny, aby se zde mohli cítit bezpečně a aby věděli, že v tom nejsou sami. Pracovala jsem 3 roky jako psycholožka ve škole na Ukrajině. Ráda pomáhám lidem a odkrývám jejich vnitřní potenciál. Také ráda cestuji, poznávám nová a krásná místa, hraji stolní tenis, tančím a dělám jógu.

1
0

Komunitní pracovník EU projektu, kulturní produkce

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Pedagogika na PF UJEP, ZČU
 • Vychovatelství na PedF UK
 • Waldorfský seminář Praha, Semily
 • Intuitivní pedagogika Švédsko Solvik
 • Kreativní pedagogika, DAMU Praha, psychosomaticky orientované disciplíny
 • Čtyřletý výcvik v drama- a arte terapii DvT (Developmental Transformations)
 • 8 let Wing Chun kung-fu u Ivana Rzounka Sifu
 • Od r. 2018 Baak Mei a Tong Long kung-fu u Lukáše Slavíčka Sifu
 • Od r. 2023 Action Theater

 

Něco o mně:  

 

Zájem o duši ve mně vzrůstal takřka odmalička a když jsem se po absolvování gymnázia rozmýšlel, kudy se ubírat, rozhodl jsem se vydat cestou pedagogiky. V průběhu učitelské praxe mi postupně docházelo, že během pedagogické činnosti se citelnou měrou zabývám duševními procesy jak žáků a studentů, tak jejich rodičů. Paralelně jsem se v oněch dobách začal zajímat o herectví a pohyb, to mi otevřelo svět psychosomatiky a uvědomil jsem si, že tyto disciplíny lze využít nejen v oblasti performativní a pedagogické, ale je tu také výrazný terapeutický rozměr; logickým pokračováním na cestě zkoumání duše se pro mě tedy stala dramaterapie…

V současnosti studuji tělově orientovanou improvizační metodu Action Theater, která, opírajíc se o poznatky neurovědy, slouží jako funkční nástroj analýzy tělesně-duševních procesů a zároveň jako praktická metoda pro performativní, edukativní i terapeutickou práci.

Nabízím individuální sezení v dramaterapii, v organizaci spolupracuji na vytváření kulturně-sociálních a seberozvojových projektů a programu.

 

1
0

Koordinátor komunitní práce EU projektu a hodnotového dialogu Pod jednou střechou

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Bc. - sociální pedagogika na HTF UK
 • Mgr. - předškolní pedagogika Pedf UK

 

Něco o mně:  

 

Studuji doktorský program Filosofie výchovy a vzdělávání na Pedf UK a daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. 
Baví mě hrát na klavír a poznávat různé pestrobarevné subkulturní světy. 
1
1

Komunitní pracovník EU projektu

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzdělání:

 

 • Mgr. - UK Fhs kulturni antropologie a sociální a kulturní ekologie. 
 • Pracovník v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb

 

Něco o mně:

 

 •   K sociální a komunitní práci jsem se dostal přes vzdělání v antropologii a ekologii. Pro kvalitní a trvale udržitelný život jednotlivců a všech živočichů i rostlin je podle mě nezbytné budovat společenství se stejnými atributy založené na solidaritě, empati, vzdělání a komunikaci. S touto myšlenkou jsem pracoval v nízkoprahových klubech, v ulicích a v komunitách od pražského Žižkova, Vršovic, Nuslí po Sokolovsko a zpět, přibližně 11 let.
1
0